دانلود آخرین نسخه اپ مسافر

سفارش سرویس در بیسیم اپ خیلی سادس، فقط کافیه مبدا و مقصد خود را مشخص کنید و دکمه درخواست سرویس بزنید، تا رانندگان ما در اولین فرصت درخواست شما را بپذیرند و سفر شما شروع شود.